ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายอุทัย หอมนาน

พัฒนาการจังหวัดเชียงราย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

กรมการพัฒนาชุมชน

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔”

หนังสือสั่งการ

ประกาศสอบราคา