ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

1.  ประกาศ ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการข้อมูลข่าวสาร สพจ.เชียงราย

2.  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

3.  ขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์ สพจ.เชียงราย

4.  ดัชนีข้อมูลข่าวสาร

5.  บริการข้อมูลข่าวสารออนไลน์ (ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คู่มือ แนวทาง ระเบียบ ฯลฯ)

5.1  แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย 

5.2 ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา 

5.3 คู่มือ แนวทาง และระเบียบต่างๆ ฯลฯ

6. คู่มือสำหรับประชาชน

        6.1.การขอความเห็นชอบโครงการและเงินยืมของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน

    ภาษาไทย
    ภาษาอังกฤษ 

        6.2. การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

     ภาษาไทย 
     ภาษาอังกฤษ

      6.3. กระบวนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

     ภาษาไทย
     ภาษาอังกฤษ
(Visited 1 times, 1 visits today)