25600421_การเสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล จ.เชียงราย

วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมองค์กรธรรมาภิบาลเพื่อขับเคลื่อนวาระกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมไดมอนด์ ปาร์ค อินน์ เชียงราย รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีพัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีเนื้อหาการประชุม เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เชิงเกษตรและเชิงสุขภาพ และวิธีการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยระบบ EGP เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย มีความรู้ความเข้าใจในกฏ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินงานตามภารกิจ และขับเคลื่อนวาระของกรมการพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)