ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ พลจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางสาวปริศนา กันธิวาท นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2560 ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนเกาะทอง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีรับเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560 โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ประธานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)