เตรียมความพร้อมการประชุม เขตตรวจราชการที่ 15, 16 และ 17

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดเชียงราย ประชุมร่วมกับทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามผลการเตรียมความพร้อมในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2560 เขตตรวจราชการที่ 15, 16 และ 17 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

(Visited 1 times, 1 visits today)