การขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ฯ

Happiness Station by CDD Chiangrai
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย
พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน กับนายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
ทั้งนี้ ได้รับคำแนะนำเรื่องการเบิกจ่าย การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งความสุข และเน้นย้ำความคุ้มค่าของกิจกรรมแต่ละโครงการ
เน้นการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

(Visited 1 times, 1 visits today)