จังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ @อำเภอเทิง

Happiness Station by CDD Chiangrai
วันที่ 11 มกราคม 2562 นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2562
โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน
กิจกรรมที่เข้าร่วมในวันดังกล่าว มีดังนี้
1. มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท
2. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และกชช.2ค ประจำปี 2562
3. รับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงราย
4. รับลงทะเบียน OTOP และ
5. จัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
ณ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

(Visited 1 times, 1 visits today)