ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 9 มกราคม 2562
🌾เวลา 09.30 – 12.00 น. นายกมล เชียงวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ติดตามการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
✨โดยมีนายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
ร่วมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
🌾เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านสันปูเลย
หมู่ที่ 4 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
✨ทั้งนี้ นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน และทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
ติดตามคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)