ระชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6/2562

Happiness Station💒
by CDD Chiangrai
📌วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
✨นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย ได้รับมอบหมายจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6/2562
✨ซึ่งมีวาระการประชุม ดังนี้
🌺1.เรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงราย
1.1 การสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1.2 ผลการเบิกจ่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1.3 หนี้ผิดนัดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงราย
🌺2.เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 การคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ​ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
2.2 พิจารณาอนุมัติโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอรับการสนับสนุน ทั้งประเภทเงินทุนหมุนเวียน และประเภทเงินทุนอุดหนุน
✨ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

(Visited 1 times, 1 visits today)