ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดเชียงราย (คสป.) ครั้งที่ 6/2562

(h)appiness (s)tation💒
by CDD Chiangrai:
📌วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.
✨นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย​ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดเชียงราย (คสป.) ครั้งที่ 6/2562
✨ซึ่งมีวาระการประชุมเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้
🌺1. รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย จำนวน 12 คณะ
🌺2. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงราย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
🌺3.รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการตลาดประชารัฐ จังหวัดเชียงราย
✨โดยมีนายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุม
✨ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

(Visited 1 times, 1 visits today)