ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2562

🎬(h)appiness (s)tation💒
by CDD Chiangrai:
📌วันที่ 11 กรกฎาคม 2562​เวลา09.00 น.
✨นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงรายได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2562
✨ซึ่งมีคณะทำงานในแต่ละภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และรับรองคุณภาพข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ.) และข้อมูล กชช.2ค) ประจำปี 2562
✨โดยมีนายวิทยา ชุมภูคำ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากพัฒนาการจังหวัดเชียงราย ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุม
✨ณ ห้องประชุมพญาภิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

(Visited 1 times, 1 visits today)