ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

🎬Happiness Station💒

by CDD Chiangrai:

📌วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  เวลา 13.00 น.

✨นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชนฯ กลุ่มอาชีพผ้าปักชาวเขา บ้านสันกอง  หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ไร่  อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 🌾และเยี่ยมชมการดำเนินงานกิจกรรมของเครือข่าย OTOP จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ นายไพบูลย์  บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน  เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

🌾โดยมีนายอุทัย  หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ

✨และนางนิธี  สุธรรมรักษ์ ประธานกลุ่มผ้าปักชาวเขา นำเสนอผลการดำเนินงาน

🌾ในการนี้  พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เครือข่าย OTOP จังหวัดเชียงราย และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในการลงพื้นที่ของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในครั้งนี้ด้วย

📷Cr. ภาพถ่าย:

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน//รายงาน//

(Visited 1 times, 1 visits today)