พช.เชียงราย เวทีศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนากลุ่มองค์กรฐานราก เพื่อรองรับต่อการจัดการปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของสังคม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายสมนึก บุญยี่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางนงคราญ เจริญภักดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมเวทีศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนากลุ่มองค์กรฐานราก เพื่อรองรับต่อการจัดการปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของสังคม ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านโป่ง หมู่ที่ 6 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยมีนางสาวรุ่งนภา ชูเตชะ พัฒนาการอำเภอแม่สรวย พร้อมทีมงาน และคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านโป่ง ร่วมกิจกรรม

(Visited 1 times, 1 visits today)