เชียงราย ประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดเชียงราย (คสป.) ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดเชียงราย (คสป.) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ในการนี้ คณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย 12 คณะ ได้เข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ได้รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ดังนี้ 1. การส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการตลาดสำหรับกลุ่มเป้าหมายด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 28 ราย มียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 595,733 บาท 2. การต่อยอดการพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมาย โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ 1) บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย 2) บ้านแสนสุข หมู่ที่ 9 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน 3) บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 22 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย 4) บ้านห้วยน้ำกืน หมู่ที่ 13 ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า และ 5) บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 14 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 321,000 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)