โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายอุทัย หอมนาน

พัฒนาการจังหวัดเชียงราย

-

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายสุสังข์ ชุ่มมะโน

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายวิทยา ชุมภูคำ

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายอภินันท์ หงษ์คำ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางพรทิพย์ เมืองมาน้อย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายชัยวัฒน์ วาจาสัตย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.ชาลิสา กาปัญญา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสุเมท นิลสวิท

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

น.ส.ทัศนาภรณ์ จันทร์ดง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวีรินทร์ วันทมาตย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.หฤทัย ใจสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางณัฐณิชา วุฒิชุมภู

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางโสภิชา หงษ์คำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายกรณิศ กุสาวดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.อรัญญา กันทะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

น.ส.จรีพร ริดจูงพืช

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายเรวัฒน์ ใจจักร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.สมใจ เอื้อจิตอารี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางนงคราญ เจริญภักดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางภูษิตา คำร้อย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

น.ส.ชนิดา เทพพา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนันทนีย์ ธิมาทา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายชนัญชาญ มโนจิตต์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเชิดศักดิ์ วงหลวง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายธนากร ฉิมพาลี

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายเดชายุทภูมิ เชื้อมังราย

พนักงานขับรถยนต์

นางบัวลอย ขันแก้ว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
(Visited 2 times, 1 visits today)