โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายอุทัย หอมนาน

พัฒนาการจังหวัดเชียงราย

นายสุสังข์ ชุ่มมะโน

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายสมนึก บุญยี่

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายเถลิงศก คงมั่น

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายอภินันท์ หงษ์คำ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางพรทิพย์ เมืองมาน้อย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

-

-

นายชัยวัฒน์ วาจาสัตย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสุเมท นิลสวิท

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

-

-

นายกรณิศ กุสาวดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.ชาลิสา กาปัญญา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางณัฐณิชา วุฒิชุมภู

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางโสภิชา หงษ์คำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเรวัฒน์ ใจจักร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.หฤทัย ใจสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.จรีพร ริดจูงพืช

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางนงคราญ เจริญภักดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.อรัญญา กันทะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

น.ส.สมใจ เอื้อจิตอารี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.ชนิดา เทพพา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางภูษิตา คำร้อย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายชนัญชาญ มโนจิตต์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนันทนีย์ ธิมาทา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายธนากร ฉิมพาลี

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายเชิดศักดิ์ วงหลวง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

น.ส.นันทวลิน จอมสว่าง

นักจัดการงานทั่วไป

นายเดชายุทภูมิ เชื้อมังราย

พนักงานขับรถยนต์

น.ส.นุชนารถ บรรทึก

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางบัวลอย ขันแก้ว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

น.ส.เบญจมาส หล่ายสอง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(Visited 2 times, 1 visits today)