ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องการประกวดราคาจ้างเหมาการออกแบบ และจัดทำบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

16 มกราคม 2563 /

09:54 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 กรกฎาคม 2561 /

16:09 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างเหมาออกแบบจัดทำสื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ดครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ฯ

12 กรกฎาคม 2561 /

14:06 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 กรกฎาคม 2561 /

10:43 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์เพื่อศึกษาดูงาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

06 กรกฎาคม 2561 /

13:58 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัด เรื่องการประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบจัดทำสื่อส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมที่ 12 ออกแบบจัดทำสื่อส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

26 มิถุนายน 2561 /

10:14 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง การประกวดราคาซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่ความยั่งยืน โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคนเชียงรายสู่วิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 พฤษภาคม 2561 /

14:11 น. /

ดาวน์โหลด