การจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน

>>> ชุดความรู้  “HAPPINESS YOU CAN TOUCH : ความสุขที่สัมผัสได้จากการพัฒนาคุณภาพชีวิตในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”

>>>  เอกสารนำเสนอการประกวดองค์ความรู้  “HAPPINESS YOU CAN TOUCH : ความสุขที่สัมผัสได้จากการพัฒนาคุณภาพชีวิตในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”

>>> ไฟล์นำเสนอ การประกวดองค์ความรู้ดีเด่น ระดับหน่วยงาน


>>>> ชุดความรู้  “เทคนิค 3 7 4 สู่การบริหารจัดการหนี้เชิงคุณภาพ”

>>>> Infographic  เทคนิค 3 7 4 สู่การบริหารจัดการหนี้เชิงคุณภาพ

>>>> องค์ความรู้  “การบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา”>>>> องค์ความรู้ “การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. แบบวันเดียวเสร็จ” ของจังหวัดเชียงราย” (เอกสารฉบับเต็ม)

>>>> องค์ความรู้ “ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. แบบวันเดียวเสร็จ”  ของจังหวัดเชียงราย

>>>> วีดิทัศน์  “การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. แบบวันเดียวเสร็จ”


>>>> องค์ความรู้ “infographic  บันได 7 ขั้น และ 4 เมนู การบริหารจัดการหนี้ ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ของจังหวัดเชียงราย

>>>  องค์ความรู้  “การบริหารจัดการหนี้ ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ของจังหวัดเชียงราย” (เอกสารฉบับเต็ม)

>>>> วิดิทัศน์  “การดำเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านโป่ง ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย”


>>> องค์ความรู้ การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.แบบวันเดียวเสร็จ  บ้านโป่ง  หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

>>>> องค์ความรู้ การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.แบบวันเดียวเสร็จ บ้านสมานมิตร หมู่ที่ 1 ตำบลดอนศิลา  อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

>>>  องค์ความรู้ การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2560 บ้านร่องก๊อ  หมู่ที่ 4 ตำบลแม่คำ   อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

>>> องค์ความรู้  การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2560  บ้านวังช้าง  หมู่ที่ 9  ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย


>>> บทความ  กระบวนการเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชน เส้นทางสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของระบบเศรษฐกิจฐานราก

โดย นายปรีชา  ปวงคำ  ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัด กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

>>> บทความ  3 วิธีคิด กับ 1 เครื่องมือ สำหรับการจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน

โดย นายยอดชาย  ผ้าเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


>> KM งานพัฒนาชุมชน  เรื่อง เทคนิคในการจัดเก็บ จปฐ. ให้แล้วเสร็จภายในวันเดียว

โดย นางวาสนา  สนธิหา ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงชัย

>> KM งานพัฒนาชุมชน   เรื่อง การพัฒนาอาชีพสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบผลสำเร็จ

โดย นางสาวทัศนาภรณ์   จันทร์ดง  ตำแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงป่าเป้า

>> KM งานพัฒนาชุมชน   เรื่อง การเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย

โดย นายเชาว์ชนะ  เตรียมแรง  ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ฟ้าหลวง

>> KM งานพัฒนาชุมชน  เรื่อง   การใช้โปรแกรม Community Information Radar Analysis diagram (CIA) ในการวิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้าน

โดย นางพรทิพย์  เมืองมาน้อย  ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

>> KM งานพัฒนาชุมชน  เรื่อง  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ บ้านศรีมงคล หมู่ที่ ๑๔ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

โดย นายสุริยนต์  ยงยืน ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอเชียงของ สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงของ

>> KM งานพัฒนาชุมชน  เรื่อง   กลยุทธ์และการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านป่าฮ่างงาม หมู่ที่ 3 ตำบลทานตะวัน

โดย นายเสกสรร  เขื่อนปัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพาน

>> KM งานพัฒนาชุมชน  เรื่อง การใช้งานโปรแกรม TEAMVIEWER เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโปรแกรม จปฐ.

โดย นางสาวหฤทัย ใจสุข ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

>> KM งานพัฒนาชุมชน  เรื่อง เทคนิคการขับเคลื่อนโครงการสัมมาชีพชุมชน

โดย นางสาวอัญชลี สีใส ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแก่น

>> KM งานพัฒนาชุมชน  เรื่อง การจัดทำ Line Official ( Line@) เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 2560

โดย นายยอดชาย ผ้าเจริญ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)