ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

1.  ประกาศ ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการข้อมูลข่าวสาร สพจ.เชียงราย

2.  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย 

3.  ขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์ สพจ.เชียงราย

4.  ดัชนีข้อมูลข่าวสาร

         รายการข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย คลิกที่นี่  

5.  บริการข้อมูลข่าวสารออนไลน์ (ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540)

            5.1 แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

            5.2 แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย 

            5.3  คู่มือ แนวทาง การดำเนินงานพัฒนาชุมชน

             5.4  ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา

5.5 ระเบียบ กฏหมาย ที่เกี่ยวข้อง

                     เลือกดูรายการเพิ่มเติม ที่นี่

6. คู่มือสำหรับประชาชน

        6.1. การขอความเห็นชอบโครงการและเงินยืมของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน

                   ภาษาไทย      ภาษาอังกฤษ 

        6.2. การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

                   ภาษาไทย        ภาษาอังกฤษ

       6.3. กระบวนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

                   ภาษาไทย        ภาษาอังกฤษ
(Visited 1 times, 1 visits today)