ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา

27 มีนาคม 2562 >> ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 กรกฎาคม 2561 >> ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ปึงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 กรกฎาคม 2561 >> ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างเหมาออกแบบจัดทำสื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

10 กรกฏาคม  2561 >> ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 กรกฎาคม 2561 >>  ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์เพื่อศึกษาดูงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงราย ประจำปิงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 มิถุนายน 2561 >> ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบจัดทำสื่อส่งเสริมการคลาดท่องเที่ยว โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมที่ 12 ออกแบบจัดทำสื่อส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

18 พฤษภาคม 2561 >> ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง การประกวดราคาซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่ความยั่งยืน โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคนเชียงรายสู่วิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 พฤษภาคม 2561 >> ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง การจำหน่ายครภัณฑ์ช่ารุดและเสื่อมสภาพ ด้วยการขาย โดยวิธีทอดตลาด

15 พฤษภาคม 2561 >> ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

10 เมษายน 2561 >> ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครัวเรือนเป้าหมาย ด้านฝืกอาชีพสู่ความยั่งยืน โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระกับคุณภาพชีวิตสู่วิถีพอเพียง

23 กุมภาพันธ์ 2561 >> ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำสวนหย่อมเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมแท่นพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรดิในหลวง ร.9

23 กุุมภาพันธ์ 2561 >> ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

15 กุมภาพันธ์ 2561 >> ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำสวนหย่อมเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมแท่นพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรดิในหลวงร.9 ภายไต่โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคนเชียงรายสู่วิถีพอเพียงคามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561

12 มกราคม 2561 >> ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำสวนหย่อมเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมแท่นพระบรมฉายาลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.9

12 มกราคม  2561 >> ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์เพื่อศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคนเชียงรายสู้วิถีพอเพียง ฯ

27 ธันวาคม 2560 >> ประกาศจ้างเหมารถยนต์เพื่อศึกษาดูงาน

13 กรกฎาคม 2560 >> ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำป้ายหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว

20 มิถุนายน 2560 >>ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ด้วยการขายโดยวิธีทอดตลาด

7 มิถุนายน 2560 >> ประกาศสอบราคาซื้อรถซาเล้ง 12 ราศี ชมวิวบริการนักท่องเที่ยว จำนวน 12 คัน กิจกรรมการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยประชารัฐ

7 มิถุนายน 2560 >> ประกาศเลื่อนวันที่เปิดซองสอบราคา จ้างดำเนินงานโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

24 พฤษภาคม 2560 >>> ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการแสดงและจำหน่าย OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน

(Visited 1 times, 1 visits today)