เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ กำลังใจ แก่ผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

วันที่ ​27 ​กันยายน 2562​

นายประจญ  ปรัชญ์สกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  เป็นประธานมอบโล่รางวัล

และเกียรติบัตร  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ กำลังใจ แก่ผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ปี 2562  ดังนี้

1) โล่รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ปี 2562 ได้แก่  บ้านดงเจริญ  หมู่ที่ 9 ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

2)   ประกาศนียบัตร ตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชนะเลิศระดับจังหวัด ปี  2562  ได้แก่ ตำบลหัวง้ม  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

ในการนี้  นายอุทัย  หอมนาน  พัฒนาการจังหวัดเชียงราย  มอบหมายให้นายสมนึก  บุญยี่  หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานฯ  ณ​ ห้องประชุมจอมกิตติ  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

CR : ภาพถ่าย

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)