ติดตามการเตรียมความพร้อม การตรวจเยี่ยมกิจกรรมพัฒนาชุมชนของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน


Happiness​ Station💒
by​ CDD​ Chiangrai
📌วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
✨นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
✨ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อม การตรวจเยี่ยมกิจกรรมพัฒนาชุมชนของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ณ กลุ่มศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
✨และสถานที่จัดประชุมชี้แจงแบบสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ด้วยการศึกษาอย่างเป็นระบบในการจัดทำแผนหมู่บ้านเป้าหมายการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และจังหวัดพะเยา ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565)
🌾ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
🌾ในการนี้ นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ที่ปรึกษาสถาบันฯ ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ รักษาการเลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว พร้อมทั้งนายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย ทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ​ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการลงพื้นที่ในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)