เปิดการประชุมชี้แจงแบบสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ด้วยการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบในการจัดทำแผนหมู่บ้าน เป้าหมาย การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์

🎬Happiness Station💒

by CDD Chiangrai:

📌วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  เวลา 10.00 น.

✨นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแบบสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ด้วยการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบในการจัดทำแผนหมู่บ้าน เป้าหมาย การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอนและพะเยา ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565)

และมอบแนวทางปฏิบัติการจัดทำแผนหมู่บ้าน/ชุมชน ในการขยายผลโครงการฯ ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชา ด้านการพัฒนาทางเลือก (Alternative Development) มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมีส่วนร่วมในทุกมิติ ตามศาสตร์พระราชาและตำราแม่ฟ้าหลวง

ทั้งนี้ นายไพบูลย์  บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน  เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมในพิธีเปิด

🌾โดยมีนายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ

🌾และนายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ที่ปรึกษาสถาบันฯ ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ รักษาการเลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว กล่าวรายงานชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุมฯ

✨ในการนี้ นายอุทัย  หอมนาน  พัฒนาการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย และกลุ่มเป้าหมายอำเภอแม่จัน  แม่ฟ้าหลวง เชียงแสน เชียงของ  เทิง พญาเม็งราย แม่สาย และเวียงแก่น เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

🌾ณ ห้องประชุม R504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

(Visited 1 times, 1 visits today)