ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี @บ้านเมืองรวง เชียงราย

Happiness Station💒
by CDD Chiangrai
🖍วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562เวลา 14.00 น.
✨นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2
🌾 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
“ เมืองรวง เสน่ห์ที่น่ายล”
บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นหนึ่งใน 50 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้นแบบจากทั่วประเทศ ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในชุมชน
✨เริ่มจากการรวมกลุ่ม ต่อยอดการพัฒนาอาชีพจากโครงการไทยนิยมยั่งยืน ผ่านวิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรม ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน จนสามารถชูเสน่ห์แอ่งเล็ก เช็คอิน ของดีของเด่น และกระตุ้นสินค้า OTOP ในชุมชน เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ชาวบ้านมีอาชีพ เป็นชุมชนที่สะอาด น่าอยู่ คนในชุมชนรักกัน มีความสามัคคี ผลสำเร็จผ่านรางวัลแห่งความภาคภูมิใจมากมาย “ ความสุขที่ใฝ่หา ณ เมืองรวง”
🌾ในการนี้นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้
🌾โดยมีพัฒนาการอำเภอเมืองเชียงราย พร้อมทีมงาน ผู้ใหญ่บ้านเมืองรวง และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล
✨ ณ บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
☆ Team for all ☆ All for team ☆ พช.เชียงราย Smile together

(Visited 1 times, 1 visits today)