แสดงความยินดีและต้อนรับข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งในสังกัดจังหวัดเชียงราย

Happiness Station💒
by CDD Chiangrai:
📌วันที่ 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย โดยนายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย
🎉แสดงความยินดีและต้อนรับข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งในสังกัดจังหวัดเชียงราย ตามคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 4 ราย ดังนี้
🌺1. นางสาวรุ่งนภา ชูเตชะ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ)กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน​ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอแม่สรวย​ จังหวัดเชียงราย
🌺2. นายวินัย แก้วเทพ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชโย​ จังหวัดอ่างทอง​ได้รับการแต่งตั้ง (ย้าย) ให้มาสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
🌺3. นางสาวสิริ หิรัญวิชิตา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี​ ได้รับการแต่งตั้ง (ย้าย) ให้มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ​ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
🌺4. นายศิริศักดิ์ ยากาษา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองแค​ จังหวัดสระบุรี​ ได้รับการแต่งตั้ง (ย้าย) ให้มาสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
🌺ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
☆ Team for all ☆ All for team ☆ พช.เชียงราย Smile together😀😀
📷Cr. ภาพถ่าย:
🌾คนหลังกล้อง มองผ่านเลนส์💫
🌾กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน//รายงาน//

(Visited 1 times, 1 visits today)