การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายสมนึก บุญยี่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่สมาชิกกองทุนฯ เสนอขอรับการสนับสนุน จำนวน 36 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,951,918 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบแปดบาทถ้วน) แบ่งเป็น ประเภทเงินทุนหมุนเวียน 13 โครงการ เป็นเงิน 2,403,580 บาท และประเภทเงินอุดหนุน 23 โครงการ เป็นเงิน 548,338 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)