เชียงราย ผนึกกำลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดเชียงราย (คสป.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีนายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม และคณะทำงานได้ร่วมกันรายงานผลการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ นำเสนอแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2563 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ

(Visited 1 times, 1 visits today)