พช.เชียงราย รับชมการประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล ”

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายสมนึก บุญยี่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมติดตามรับชมการประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล ” ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

โดยจังหวัดเชียงราย มีเป้าหมายจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล ” ในพื้นที่ตำบลดอยฮาง และตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย รวม 2 ตำบล ๆ ละ 2 คน ค่าตอบแทนคนละ 9,000 บาท/เดือน

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย chiangrai.cdd.go.th หัวข้อ “หนังสือสั่งการ ประกาศ”

ทั้งนี้ สามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงราย (ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย ชั้น 2) ระหว่างวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

(Visited 1 times, 1 visits today)