พช.เชียงราย ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดเชียงราย (ก.บ.จ.ชร.) ครั้งที่ 7/2563

📌16 พฤศจิกายน 2563 นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายสมนึก บุญยี่ ผอ.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาวชาลิสา กาปัญญา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดเชียงราย (ก.บ.จ.ชร.) ครั้งที่ 7/2563 เรื่อง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีสาระสำคัญในการแจ้งยกเลิกการเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการโครงการงบจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย เป็นสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) โดยขอให้ เป็นเจ้าภาพดำเนินการร่วม เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนและหน่วยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คือ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

#ChiangraiChangeforGood #ChangeQualityOfLife

(Visited 1 times, 1 visits today)