พช.เชียงราย ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 8/2563

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
ในการนี้ นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และวางแผนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาสตรีจังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ.2564 ต่อที่ประชุม
(Visited 1 times, 1 visits today)