พช.เชียงราย สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ตันแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายสมนึก บุญยี่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดเชียงราย ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 9,188 อัตรา ทั่วประเทศ โดยจังหวัดเชียงราย มีอัตราว่าง จำนวน 4 อัตรา ซึ่งมีผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง จำนวน 42 ราย และได้กำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 4 อัตรา ทางเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย และติดประกาศ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงราย ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(Visited 1 times, 1 visits today)