พช.เชียงราย​ ประชุม​ทีมหารือการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

พช.เชียงราย​ ประชุม​ทีมหารือการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

วันที่ 13 มกราคม​ 2564​ นายอุทัย​ หอมนาน พัฒนา​การ​จังหวัด​เชียงราย​ เป็น​ประธาน​ในการดำเนินกิจกรรม “เล่าสู่กันฟัง” ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม​สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​เชียงราย​ เพื่อติดตาม​ความก้าวหน้าผลการประชุมระดับโซนอำเภอ และการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน จังหวัด​เชียงราย ​ภายใต้แนวคิด Chiangrai change for good, change in quality of life ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

ในการนี้​ ที่ประชุมได้สรุปผลการดำเนิน​งานที่แต่ละโซน​อำเภอได้ร่วมกันวิเคราะห์​ศักยภาพ​องค์การ​ และแสดงความคิดเห็น​ต่อแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรโดยกลไกโซนอำเภอ รวมทั้งการวิพากษ์​ร่างแนวทางการจัดฐานข้อมูลสู่สารสนเทศเพื่อการพัฒนา (Big data สู่ Big 2 Info)​ การยกระดับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่การเป็นโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และการพัฒนาทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนางานสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีประสิทธิภาพ​ยิ่งขึ้น

(Visited 1 times, 1 visits today)