พช.เชียงราย ต้อนรับคณะข้าราชการสู่ครอบครัวพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย พบปะและมอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนแก่ข้าราชการและพนักงาน ผู้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย จำนวน 3 ราย ดังนี้

1.นางสาวชนิดา เทพพา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
2.นางสาวศิรินรัตน์ สว่างไพศาลกุล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ย้ายมาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
3. นางสาววณัชพร แผ่นทอง ตำแหน่งนิติกร สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเชียงราย

ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับข้าราชการและพนักงาน ผู้ได้รับคำสั่งแต่งตั้งในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)