*พช.เชียงราย Kick off โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างพลังชุมชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน*

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ณ หมู่บ้านเมืองรวง ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล คณะกรรมการพัฒนาสตรี ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้แทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน รวม 15 คน เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2564

โดยในวันนี้ มีเนื้อหาการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) การบรรยายพิเศษด้วยคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “บทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดย อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 2) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี “ทำความดีด้วยหัวใจ” และการตั้งปณิธานจิตอาสา โดย นายสุสังข์ ชุ่มมะโน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และ 3)การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ และการถอดบทเรียน โดยนายสมนึก บุญยี่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดให้มีการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ 1,000 ตำบล ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง และใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยมีคติพจน์ (Motto) ภายใต้หัวข้อ “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบลสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง”

นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงราย ได้รับการจัดสรรเป้าหมายการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง จำนวน 20 ตำบล ๆละ 15 คน รวม 300 คน มีแผนดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ 18 อำเภอ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ ผ่านกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” แนวทางการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า การเรียนรู้และถอดบทเรียนความสำเร็จ “โก่งธนูโมเดล”และร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตำบลให้เป็นตำบลเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน จะจัดให้มีการประกวดสุดยอด “1 หมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง” ระดับเขตตรวจราชการ เพื่อคัดเลือกตำบลที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการๆ ละ 1 หมู่บ้าน ในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้

(Visited 1 times, 1 visits today)