เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร” รอบ 2

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นำโดยนางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย นำโดยนายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัด บูรณาการความร่วมมือดำเนินกิจกรรม “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช.” และโครงการที่ว่างสร้างอาหาร ของชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมปลูกผักสวนครัวให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน ขยายผลการสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมีสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงราย คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเชียงราย และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ร่วมกิจกรรม ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน พร้อมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนทั่วประเทศ เน้นการพึ่งตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้ครัวเรือน และระดับกลุ่มอาชีพ รวมทั้งรณรงค์คัดแยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างคลังอาหารของชุมชนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแบ่งปันแก่ผู้ยากไร้ในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนสามารถรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนให้ทุกครัวเรือนร่วมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารร่วมกัน

(Visited 1 times, 1 visits today)