รองผู้ว่าฯ เชียงราย นำคณะทำงานลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติวัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม

รองผู้ว่าฯ เชียงราย นำคณะทำงานลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติวัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติวัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม ด้านการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ ลงพื้นที่สำรวจบริเวณวัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม (พื้นที่15ไร่) เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประยุกต์สู่โคกหนองนา พช. และ 1ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งได้รับการนำเสนอข้อมูลจากพัฒนาการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย โดยนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ทั้งสองหน่วยงาน ดำเนินการบูรณาการร่วมกันในพื้นที่บริเวณวัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม

จากนั้น เวลา 10.30 น. คณะฯ ได้ติดตามตรวจเยี่ยมครัวเรือน นายคำก้อน ธรรมวงค์ แกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ 8 ตำบลริมโขง ซึ่งได้ดำเนินการปรับพื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้ “โคก หนอง นา พช.” โดยมีนายภาสกร งามสมบัติ พัฒนาการอำเภอเชียงของ และครัวเรือนพัฒนาให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้แนะนำให้นำแนวทางปฏิบัติไปปรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม และให้ครัวเรือนของนายคำก้อนเป็นพื้นที่ต้นแบบขยายผลสู่ชุมชน

ในการนี้ คณะทำงานฯ ได้รับฟังการนำเสนอข้อมูลศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม ด้านการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ จากนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ ซึ่งคณะทำงานฯ ได้รับฟังซักถามข้อมูลจากพื้นที่ โดยได้มีการสรุปด้านการเกษตร และด้านศิลปหัตถกรรม และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพในพื้นที่ รวมทั้งจัดทำแผนแม่บท และแผนงานโครงการ เพื่อนำเสนอต่อจังหวัด และเร่งขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติการต่อไป

เครดิตภาพ/ข่าว กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)