พช. เชียงราย​ พัฒนา​สมรรถนะ​บุคลากร​ด้านการนำ Big​ Data ไปใช้ในการจัดทำ Infographic​ ผ่านระบบ Zoom​ Cloud Meeting ​ 

พช. เชียงราย​ พัฒนา​สมรรถนะ​บุคลากร​ด้านการนำ Big​ Data ไปใช้ในการจัดทำ Infographic​ ผ่านระบบ Zoom​ Cloud Meeting ​

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย พบปะและมอบแนวทางการนำข้อมูล ฺBig Data งานพัฒนาชุมชน ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แก่ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และอาสาพัฒนา ที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การนำ Big Data ไปใช้ในการจัดทำ Infographic” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

ในการนี้ นายเถลิงศก คงมั่น ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้ชี้แจงที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ Big Data เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อปรับปรุง พัฒนา ต่อยอด งานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ น และเพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดทำสื่อ Infographic สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ อันเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงาน

สำหรับเนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย
1. ความรู้เกี่ยวกับ Infographic (ความหมาย รูปแบบ กระบวนการและทฤษฎีการออกแบบ)
2. การจัดทำ Infographic ด้วยโปรแกรม Canva
โดยได้รับการสนับสนุนข้อมูลประกอบการบรรยายจาก กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)