พช.เชียงราย Kick off กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พช.เชียงราย Kick off กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นำประชาชนร่วมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ โดยการร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อม ในแปลงพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา พช.

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการ Kick off กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระดับจังหวัดเชียงราย แปลงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดเชียงราย คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย จิตอาสา และครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา พช. เข้าร่วมกิจกรรม

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และได้พระราชทานโครงการ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์แก่สังคมและชุมชน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทาน มาจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการเกื้อกูลแบ่งปัน อันเป็นวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของสังคมไทย และเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร อีกทั้งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยดำเนินการในแปลงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดเชียงราย ได้กำหนดดำเนินกิจกรรม Kick off ณ วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกพืชสมุนไพร การห่มดิน และการทำปุ๋ยแห้งชามน้ำชาม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี นับเป็นการนำวัฒนธรรมการเอามื้อสามัคคี หรือการลงแขกในสังคมชนบทที่เน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มาเป็นแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ให้สามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำให้สามารถพึ่งตนเองได้ สร้างความรู้รักสามัคคีให้คนในชุมชน เกิดเป็นชุมชนแห่งความเกื้อกูล

ดังนั้น การจัดกิจกรรมในวันนี้ นับเป็นโอกาสอันดีในการร่วมมือพัฒนาพื้นที่ของวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ซึ่งมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 69 ไร่ ไปสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ที่มีความสมบูรณ์ พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนในชุมชน และผู้สนใจ ได้มาเรียนรู้ เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้สามารถพึ่งตนเอง และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

(Visited 1 times, 1 visits today)