พช.เชียงราย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564

พช.เชียงราย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พบปะและมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ ( ZOOM Cloud Meeting) เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย แพร่ น่าน และพะเยา) โดยมีนายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดผู้รับผิดชอบงานตรวจราชการ ของจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 16 เข้าร่วมประชุม

ในการนี้ นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งนี้ มีเนื้อหาการบรรยายที่สำคัญ ได้แก่
1.ทิศทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคลกรมการพัฒนาชุมชน โดย นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน
2.ทิศการบริหารงบประมาณ กิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย นายสุทธิพร สมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน

ภาคบ่าย เป็นช่วงเวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานกิจกรรม โครงการ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหาการดำเนินงานในพื้นที่ ซึ่งพัฒนาการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางอำไพ บัวระดก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นำเสนอผลการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุม

ทั้งนี้ นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมอบแนวคิด Delivery Sciences ,The outward mindset และ The Bureaucracy ให้ทุกจังหวัดการนำไปปรับปรุง ต่อยอด และพัฒนางานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)