พช.เชียงราย เปิดศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พช. เพื่อ​เป็น​แหล่ง​เรียนรู้​ และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

พช.เชียงราย เปิดศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พช. เพื่อ​เป็น​แหล่ง​เรียนรู้​ และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

วันที่ 13 กันยายน 2564 นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในรูปแบบ “โคก หนอง นา” ณ พื้นที่เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ของนางสาวหมีนอ โมเมียกู ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พื้นที่ดำเนินงาน 1 ไร่ โดยมีนางสาวชาลิสา กาปัญญา พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงราย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน

หลังจากนั้น พัฒนาการจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมทำกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ด้วยการปลูกต้นดอกเก๊กฮวย และต้นดอกมาการ์เร็ต การตักปุ๋ยอินทรีย์บรรจุกระสอบ และการสาธิตกระบวนการคั่วกาแฟ และการดริปกาแฟ โดยมีนายเถลิงศก คงมั่น ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายสมาน เทพสุภา ผู้ใหญ่บ้านเมืองรวง พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนบ้านเมืองรวง ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ร่วมกิจกรรม

นายอุทัย หอมนาน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบลและพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล ” เพื่อการจัดรูปแบบพื้นที่ในการอยู่อาศัย ให้พึ่งตนเอง อย่างพอเพียงในรูปแบบที่เรียกว่า โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ซึ่งจังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ดำเนินการทั้งสิ้น 6 แปลง ได้เปิดเป็นศูนย์​เรียนรู้​แล้ว 2 แปลง อยู่​ระหว่าง​การปรับปรุง​พื้นที่​เป็น​ศูนย์​เรียนรู้​ 4 แปลง

ศูนย์เรียนรู้ของนางหมีนอ โมเมียกู นับเป็นหนึ่งในศูนย์เรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเชียงราย ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ หลักการและแนวทางปฏิบัติ ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่ รวมทั้งเป็นสถานที่เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์ และการฝึกปฏิบัติ โดยมีฐานการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ เช่น การปลูกพืชสวน พืชไร่ หรือการเลี้ยงสัตว์ การใช้ภูมิปัญญาในการสร้างรายได้ เช่น การแปรรูป การถนอมอาหาร และอื่นๆ ได้เป็นอย่างดียิ่ง

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)