จังหวัด​เชียงราย​ : เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

จังหวัด​เชียงราย​ : เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

วันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 13.15 น.
นาย​กิตติ​ ชัยดรุณ​ นายอำเภอ​พาน ได้รับมอบหมาย​จากผู้ว่าราชการ​จังหวัด​เชียงราย​ เป็นประธานในพิธี​เปิดป้ายศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัด​เชียงราย ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา โมเดล) บ้านแม่คาวดวงดี หมู่ที่ 15 ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีนายสม​นึก​ บุญ​ยี่​ ผู้อำนว​ยการ​กลุ่​มงาน​ส่งเสริม​การพัฒนา​ชุมชน​ พร้อม​ด้วย​คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่​ในสังกัด​สำ​นักงาน​พัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​เชียงราย​ ส่วนราชการ ผู้นำและประชาชน​ในพื้นที่​ ร่วม​พิธี​

เวลา​ 13.30 น. ผู้เข้าร่วม​กิจกรรมได้ร่วมรับชมพิธีเปิด “ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน” ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีนายสุทธิพงษ์​ จุล​เจริญ​ ปลัดกระทรวง​มหาดไทย​ เป็นประธานในพิธี​ และนายสมคิด จันทมฤก อธิบดี​กรมการพัฒนาชุมชน​ กล่าว​รายงาน​

จากนั้น นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน ได้เปิดกรวยถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และทำพิธี​เปิด”ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน” โดยมีนายภัทราวุธ​ ชุ่มอินจักร​์ ผู้นำศูนย์​ผู้นำจิตอาสาพัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​เชียงราย​ กล่าวรายงาน

ในการนี้​ ประธานใน​พิธี​และแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมกันปลูกต้นขนุน และเดินเยี่ยมชมกิจกรรม​ใน “ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน” ท่ามกลาง​บรรยากาศ​ที่ชุ่มฉ่ำด้วยสายฝน

กรมการพัฒนาชุมชน​ ได้มอบหมาย​ให้ทุกจังหวัด​ดำเนินโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยให้มีการจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนระหว่างรัฐ ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายการพัฒนาในพื้นที่ ทั้ง 7 ภาคส่วน โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการส่งเสริมผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่ายงานพัฒนาชุมชน ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ รวมถึงการพัฒนาภาวะผู้นำ สร้างเสริมอุดมการณ์ทำงานเพื่อสาธารณะในรูปแบบผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชน มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนให้เข็มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

#ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)