พช.เชียงราย ขานรับนโยบายอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 สู่เป้าหมาย “ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

พช.เชียงราย ขานรับนโยบายอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 สู่เป้าหมาย “ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อสื่อสารนโยบาย ถ่ายทอดแนวความคิด และสร้างการรับรู้แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ในการนี้ นางอำไพ บัวระดก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายสมนึก บุญยี่ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายเถลิงศก คงมั่น ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายสมเพ็ญ ลำมะศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมติดตามการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ในส่วนของพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกอำเภอ ได้ร่วมติดตามการประชุมผ่านระบบ ทีวี พช.

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มีหลักการทำงาน 2 ข้อ คือ “เรียบง่ายได้สาระ ” และ “ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด” และได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2565 ด้วย “งาน งบ ระบบ คน” ดังนี้
1. การพัฒนางาน : มุ่งขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน 4 ด้าน ได้แก่
1) ฐานข้อมูล : โดยการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช. 2ค และการจัดทำระบบข้อมูล Big Data ซึ่งประกอบด้วย ฐานข้อมูลงานพัฒนาชุมชน ทั้งสิ้น 12 ฐาน
2) ปฏิบัติการขจัดความยากจนและสร้างรายได้ โดยมุ่งใช้ประโยชน์จากทุนชุมชน ส่งเสริมการสร้างอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการดำเนินโครงการที่สำคัญ ได้แก่ การขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มศักยภาพทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน การพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และการส่งเสริมช่องทางการตลาด การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการเสริมสร้างอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) ปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน โดยการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นำองค์กรสตรี การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล และการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ฯ (One plan)
4) สนองงานหลักสถาบันของชาติ โดยร่วมขับเคลื่อนโครงการสำคัญ อาทิ โครงการ 9: 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ปี 2565 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

2. การพัฒนางบ : การบริหารงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งจะได้มีการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนานวัตกรรมในงานพัฒนาชุมชน ต่อไป
3. การพัฒนาระบบ : มุ่งพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการสร้างภาพลักษณ์กรมฯ ด้วยการประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้สาธารณะ

4. การพัฒนาคน : มุ่งพัฒนาคุณภาพบุคลากร ผ่านกระบวนการฝึกอบรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การจัดการความรู้ และวิจัยงานพัฒนาชุมชน การสร้างเส้นทางความก้าวหน้า การตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และการประเมินผลงาน

ทั้งนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ขอให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมมือ ร่วมใจขับเคลื่อนงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)