จังหวัด​เชียงราย​ พร้อมขานรับและขับเคลื่อนนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ​เพื่อให้​คน​เชียงราย​มีคุณ​ภาพชีวิต​ที่ดีขึ้น

จังหวัด​เชียงราย​ พร้อมขานรับและขับเคลื่อนนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ​เพื่อให้​คน​เชียงราย​มีคุณ​ภาพชีวิต​ที่ดีขึ้น

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย​คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม​ และถ่ายทอด​สัญญาณ​การประชุม​ไปยังทุกจังหวัด​ทั่วประเทศ​ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference System – VCS และระบบ Video Streaming กระทรวงมหาดไทย

ในการนี้​ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางอำ​ไพ​ บัว​ระ​ดก ผู้​อำ​นว​ยการ​กลุ่​มงาน​ยุทธศาสตร์​การพัฒนา​ชุมชน​ รักษา​ราชการ​แทน​พัฒนา​กา​ร​จังหวัด​เชียงราย​ นาย​เถลิงศก​ คง​มั่น​ ผู้อำ​นว​ยการ​กลุ่​มงาน​สารสนเทศ​การพัฒนา​ชุมชน​ และคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ) เข้าร่วมการประชุม​ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System – VCS) ณ ห้องประชุมอู่หลง และห้องประชุม​จอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ซึ่งในระดับอำเภอ นายอำเภอทุกอ​ำ​เภอ​ พร้อมด้วย​คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.) และทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ได้ร่วมรับฟังการมอบนโยบายผ่านระบบ VDO Streaming กระทรวงมหาดไทย ด้วย

การประชุมในครั้งนี้​มีวัตถุประสงค์​ เพื่อสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับความเป็นมา และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว แก่คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถบูรณาการการทำงานแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการเน้นย้ำให้ทุกจังหวัด​เร่งดำเนินการจัดตั้งทีมพี่เลี้ยงเพื่อช่วยในเรื่องการตรวจสอบ​ข้อมูล​กลุ่มเป้าหมาย (Re X-ray) ให้มีความชัดเจน โดยนำข้อมูลที่มีอยู่ในระดับพื้นที่อยู่แล้วตรวจสอบข้อมูลครัวเรือน วิเคราะห์สภาพปัญหา และให้เร่งดำเนินการแก้ไข โดยบูรณาการความร่วมมือ​จากทุกหน่วยงานเพื่อติดตาม​ให้ความช่วยเหลือครัวเรือน​เป้าหมาย​อย่างใกล้ชิด และแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด รวมถึงการให้ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เข้ามาช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน

หลังเสร็จสิ้น​การประชุมฯ นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย​ ได้มอบหมา​ยให้​สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​เชียงราย​ ดำ​เนิน​การ​จัดทำแผน​ปฏิบัติการ​ขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ​จังหวัด​ ให้เป็น​ไปแนวทางและข้อสั่งการ​ที่กระทรวง​มหาดไทย​กำหนด เพื่อพัฒนาคุณภาพ​ชีวิต​ของ​ประชาชน​ชาวจังหวัด​เชียงราย​ให้มีความเป็​นอยู่ที่ดีและมีความสุข​มากยิ่งขึ้น​ต่อไป

#​กรม​การพัฒนา​ชุมชน
#CDD #ขจัดความยากจน​ #พัฒนา​คนทุกช่วงวัย #เชียงราย​ #​CDDChiangrai

(Visited 1 times, 1 visits today)