พช.เชียงราย​ ร่วมประชุมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบออนไลน์

พช.เชียงราย​ ร่วมประชุมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบออนไลน์​

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564​ เวลา​ 13.00 น. นายนิวัต​ิ น้อยผาง รองอธิบดี​กรมการพัฒนาชุมชน​ เป็น​ประธาน​การประชุม​โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting​ โดยมีนายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำ​นว​ยการ​สถาบันการพัฒนา​ชุมชน​ พร้อมด้วย​เจ้าหน้าที่​ที่เกี่ยวข้อง​ ร่วมประชุม

ในการนี้​ นางอำไพ​ บัว​ระ​ดก​ ผู้อำนวยการ​กลุ่​มงานยุทธศาสตร์​การพัฒนา​ชุมชน​ รักษา​ราชการ​แทน​พัฒนา​กา​รจังหวัด​เชียงราย​ มอบหมาย​ให้​นายสมนึก บุญ​ยี่​ ผู้​อำ​นว​ยการ​กลุ่​มงาน​ส่งเสริม​การพัฒนา​ชุมชน​ พร้อม​ด้วย​นักวิชาการ​พัฒนา​ชุมชน​ประธานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน และประธานตำบลต้นแบบด้านความมั่นคง
ทางด้านอาหาร ระดับจังหวัด​ เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ กรมการ​พัฒนา​ชุมชน​ ได้กำหนดให้มีการดำ​เนิน​กิจกรรมการพัฒนาคนทุกช่วงวัยด้านทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนเป็นเจ้าภาพพื้นที่ และให้บริการฝึกอาชีพประชาชน ให้เกิดทักษะอาชีพระยะสั้น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามหลักปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป โดยมีแผนการดำเนินงานช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2565 โดยให้สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​ร่วมกับสำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​อำเภอ ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากครัวเรือนต้นแบบฯ (HLM) พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบฯ ระดับตำบล (CLM) ครัวเรือน​สัมมาชีพ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกกองทุน กข.คจ. สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คนยากจน
หรือในลักษณะกลุ่มหรือในลักษณะเป็นกลุ่มสมาชิก องค์กร ฯลฯ จังหวัดละ 47 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)