พช.เชียงราย ร่วมรับฟังนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Webex Meetings

พช.เชียงราย ร่วมรับฟังนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Webex Meetings

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน ในการประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามการกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Webex Meetings โดยมีนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานในสังกัดศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน

ในการนี้ นางอำไพ บัวระดก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายเถลิงศก คงมั่น ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Webex Meetings ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ โดยมีเนื้อหาสำคัญ ได้แก่
1.แนวทางการขับเคลื่อนงาน IT ปี 2565
2.การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2565 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
3.การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารและประโยชน์ และการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2565
4.Digital Literacy และระบบ Big Data กรมการพัฒนาชุมชน
5.การเพิ่มประสิทธิภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนดิจิทัล 4.0 ปี 2565

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDDBigData
#พัฒนาชุมชนดิจิทัล4.0
#CDDEISพกพา
#พัฒนาคือสร้างสรรค์
#CDDChiangrai

(Visited 1 times, 1 visits today)