นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

วันที่ 10 มกราคม 2565 นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมีนางอำไพ บัวระดก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายสมนึก บุญยี่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เวลา 08.30 น. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล แปลง CLM ดอยอินทรีย์ ขนาด 15 ไร่ ณ บ้านดอยฮางใน หมู่ที่ 1 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีนายอำนาจ เจิมแหล่ เจ้าของแปลง นางสาวชาลิสา กาปัญญา พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงราย นายพิพัฒน์ จันทมณีสมบูรณ์ พัฒนาการอำเภอพญาเม็งราย นางวีรินทร์ วันทมาตย์ พัฒนาการอำเภอแม่จัน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 100 และมีความพร้อมในการขยายผลสู่การเป็นแม่แบบ และเข้าร่วมโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง SEDZ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยต่อไป

เวลา 10.30 น. ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณ บ้านโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีนางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอแม่สรวย นางสิริกัลยพัชร์ จอมสว่าง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่สรวย และคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโป่ง ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน โดยกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโป่ง ได้ดำเนินงานตามหลักคุณธรรม 5 ประการ ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเสียชีวิต มีความเข้มแข็ง และเป็นสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนต้นแบบระดับจังหวัดเชียงราย ในการนี้ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม เน้นการพึ่งพาตนเอง และให้มีขยายผลกิจกรรมด้านการออม ไปสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้าน กข. คจ. และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

จากนั้น เวลา 13.00 น. ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบการ OTOP กาแฟดอยหมอก ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปพืชเมืองหนาวบ้านดอยช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตกาแฟของกลุ่ม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน OTOP ระดับ 5 ดาว เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดเชียงราย ในการนี้ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP และให้คำแนะนำในการเสริมสร้างรายได้ผ่านการตลาดออนไลน์ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อไป

เครดิตภาพข่าว : สพอ.เมืองเชียงราย และ สพอ.แม่สรวย
(Visited 1 times, 1 visits today)