กรมการพัฒนาชุมชน ผนึกกำลังกับมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง สร้างความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ส่งวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

กรมการพัฒนาชุมชน ผนึกกำลังกับมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง สร้างความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ส่งวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ 12 มกราคม 2564
นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย ในดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชน กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กติ๊ง คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กติ๊ง คณะมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นางอำไพ บัวระดก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงราย นายสุรศักดิ์ แหล่งหล้า ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน คณะกรรมการมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย และผู้แทนส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธี

ในการนี้ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางอำไพ บัวระดก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน และผู้แทนมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง

นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า การมอบส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพในวันนี้ เป็นผลจากการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (ระยะที่ 2) ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ แก่ครัวเรือนยากจนให้สามารถบริหารจัดการชีวิตได้อย่างเหมาะสม และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งให้จังหวัด ดำเนินการสำรวจข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายซึ่งเป็นครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 38,000 บาทต่อคนต่อปี จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) โดยเป็นครัวเรือนที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาได้ และมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพจากมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ซึ่งมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายเพิ่มเติม ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2564

จากผลการดำเนินงานดังกล่าว มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้พิจารณาสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ จำนวน 143 รายการ แก่ครัวเรือนเป้าหมายของจังหวัดเชียงราย จำนวน 20 ครัวเรือน ในพื้นที่ 9 อำเภอ เพื่อใช้ในประกอบอาชีพ ใน 4 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ อาชีพค้าขาย อาชีพหัตถกรรม อาชีพงานช่าง และอาชีพบริการและรับจ้าง ประกอบด้วย

ทั้งนี้ หลังจากที่มีการส่งมอบเครื่องมือประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนแล้ว ทางกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ของครัวเรือนเป้าหมายต่อไป

#BloomingChiangrai #บานสะพรั่งเชียงราย #กรมการพัฒนาชุมชน #มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง #การแก้ไขปัญหาความยากจน #Cdd #ลดความเหลื่อมล้ำ #สร้างอาชีพ

(Visited 1 times, 1 visits today)