พช.เชียงราย ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานพัฒนาชุมชน ในรายการ “พัฒนาเชียงรายตามนโยบายผู้ว่าฯ”

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง สวท.เชียงราย

นายวิทยา ชุมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายสมนึก บุญยี่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ได้เข้าร่วมรายการ “พัฒนาเชียงรายตามนโยบายผู้ว่าฯ” ออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M. 95.75 และถ่ายทอดสัญญาณทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ สวท.เชียงราย ดำเนินรายการโดย นายเจริญพงษ์ คำมีสว่าง

นายวิทยา ชุมภูคำ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายภาสกร บุญญลักษม์) ให้ดำเนินงานภารกิจสำคัญตามนโนบายของผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมการใช้และสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย 2. การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล 3. การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัดเชียงราย โดยให้รณรงค์การใช้และสวมใส่ผ้าลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และ “ผ้าขิตลายนารีรัตนราชกัญญา” และการส่งเสริมการสวมใส่ชุดประจำจังหวัดเชียงราย และลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงราย “ลายเชียงแสนหงส์ดำ” ตามโครงการอัตลักษณ์อาภรณ์ นครเชียงราย ใต้ร่มพระบารมี ซึ่งจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศจังหวัดเชิญชวนให้ส่วนราชการและประชาชนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองตามนโยบายของรัฐบาล และเชิญชวนให้สวมใส่ชุดประจำจังหวัดเชียงราย และลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงราย “ลายเชียงแสนหงส์ดำ” สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ได้รับมอบหมายให้ออกแบบและจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แบบชุดประจำจังหวัด สร้างความร่วมมือกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการผลิตผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงราย ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนทั่วไป ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างงาน สร้างรายได้แก่กลุ่มทอผ้า ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ในส่วนของการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ได้ส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในพื้นที่ 17 อำเภอ (ยกเว้นอำเภอแม่ฟ้าหลวง) จำนวน 233 แปลง โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และน้อมนำหลักปรัชญาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ ใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างเหมาะสมตามภูมิสังคม และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับพื้นที่ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล ระดับตำบล CLM ดอยอินทรีย์ อำเภอเมืองเชียงราย ให้เป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด และจัดตั้งเครือข่ายการเรียนรู้โคกหนองนา ในระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเชียงราย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย ยังได้เชิญชวนประชาชนที่เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ นำผลิตภัณฑ์มาลงทะเบียน OTOP เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนา เพื่อเสริมสร้างรายได้ โดยสามารถสมัคร ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่ตั้งของแหล่งผลิตสินค้า ในวันและเวลาราชการ

#Chiangrai #ChangeforGood #พัฒนาชุมชน #โคกหนองนาโมเดล #พัฒนาคุณภาพชีวิต #OTOP #ผ้าไทยใส่ให้สนุก #อัตลักษณ์อาภรณ์นครเชียงราย #ผ้าลายเชียงแสนหงส์ดำ #ชุดประจำจังหวัดเชียงราย

(Visited 1 times, 1 visits today)