พช.เชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้นแบบ

พช.เชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้นแบบ

วันที่ 5 สิงหาคม 2565

นายวิทยา ชมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายสมนึก บุญยี่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และ นายเถลิงศก คงมั่น ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลบ้านโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน และวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้นแบบ เพื่อให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้หลักการดำเนินงาน แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน แก่คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ นายเรวัฒน์ ใจจักร์ พัฒนาการอำเภอแม่สรวย มอบหมายให้นายมนัสพิสิษฐ์ จอมสว่าง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุม และสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มฯ

ปัจจุบัน จังหวัดเชียงราย มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 395 กลุ่ม จากหมู่บ้านทั้งหมด 1,763 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 22.40 สมาชิก 64,511 คน มีเงินสัจจะสะสม จำนวน 789,002,813 ล้านบาท มีสมาชิกกู้ยืม จำนวน 28,149 ราย เป็นเงิน 613,971,726 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศวาระชุมชน “การส่งเสริมการออมภาคประชาชน” เพื่อส่งเสริมการออมของประชาชน เป็นการสร้างหลักประกัน และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สมาชิกในครัวเรือน โดยมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนวาระชุมชน โดยมอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนทุกคน (พัฒนากร) ดำเนินการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อย่างน้อยคนละ 1 กลุ่ม ภายใต้เป้าหมาย “1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2565 จำนวน 67 กลุ่ม โดยมีการจัดตั้งแล้ว 45 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 67.16

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตั้งแต่ ปี 2517 โดยการนำของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการภายใต้หลักการ “ใช้หลักการออมทรัพย์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน” และเพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน ในการพัฒนาตนเอง และสังคม ให้คนรู้จักช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นด้วยการประหยัดและเก็บออม แล้วนำเงินมาสะสมรวมกันเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อเป็นทุนสำหรับสมาชิกที่มีความจำเป็นได้กู้ยืมไปใช้ในการลงทุนประกอบอาชีพ หรือเพื่อสวัสดิการของครอบครัว โดยยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจ นอกจากนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้วันที่ 6 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกำหนดให้วันที่ 6-8 มีนาคม ของทุกปี เป็นสัปดาห์รณรงค์การประหยัดและการออมของประชาชน

#Chiangrai #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย #ส่งเสริมการออมภาคประชาชน #กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต #หนึ่งพัฒนากรหนึ่งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต #คุณธรรม5ประการ #ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)