พช.เชียงราย​ นำเสนอผลงานเด่น​ ด้านการ​เสริมสร้าง​ความเข้มแข็ง​กองทุน​ชุมชนสู่ธรรมาภิบาล​ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ​ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565​

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการ​พัฒนา​ชุมชน​ พร้อมด้วย​นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน​ ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 เป็น​วันที่​ 2 โดยมีพัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ​ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้​รับผิดชอบ​งาน​ตรวจราชการ​ ในพื้นที่​เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) และเขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) เข้า​ร่วมประชุม​ ณ​ ศูนย์​ศึกษา​และพัฒ​นา​ชุมชน​ลำปาง​ อำเภอ​ลำปาง​ จังหวัด​เชียงราย​

ใน​โอกาส​นี้​ สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​จังหวัดทั้ง​ 8​ จังหวัด​ในเขต​ตรวจราชการ​ที่​ 15-16​ ได้ร่วมกัน​นำเสนอผลสำเร็จของการขับเคลื่อน​งานตามภารกิจ​สำคัญ​ข​องกรมการ​พัฒนา​ชุมชน​ ​ทั้ง​ 8​ ภารกิจ​ เพื่อ​เป็นการ​แลกเปลี่ยน​ Best​ Practice และ Model ระหว่าง​กัน​ เพื่อ​นำองค์​ความรู้​และแนวทาง​การขับเคลื่อน​งานไปปรับใช้​ ต่อยอดการดำเนินงานพัฒนาชุมชน​ให้เป็น​ไปอย่างมีประสิทธิภาพ​ยิ่งขึ้น

ในการนี้​ นา​ยวิทยา​ ชุม​ภู​คำ​ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย​ ได้นำเสนอผลการ​ขับเคลื่อน​ภารกิจที่​ 5​ การติดตามเงินทุนที่อยู่ระหว่างชำระคืนเงินยืมตามสัญญา​ ปี​ 2564​ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน​ (กข.คจ.) ของ​จังหวัด​เชียงราย​ ต่อที่ประชุม​ด้วย

ทั้งนี้​ ผู้เข้าร่วม​ประชุม​ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้​ นำเสนอข้อมูล​ แนวคิด​ ทิศทาง​ วิสัยทัศน์และวางแผนการขับเคลื่อน​ดำเนินงาน​พัฒนา​ชุมชน​ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมาย​อย่าง​มี​ประ​สิ​ท​ธิภาพ​ยิ่งขึ้น​

เครดิต​ภาพ​และ​ข่าว​ข่าว : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน​สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​เชียงราย​

#CDD
#Chiangrai
#ChangeforGood
#กรม​การพัฒนา​ชุมชน​
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#130ปีกระทรวง​มหาดไทย​

(Visited 1 times, 1 visits today)