จังหวัดเชียงราย จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 – 2565

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงราย และประธานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 – 2565 จาก 18 อำเภอของจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธี รวม 150 คน ในการนี้ นายวิทยา ชุมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เสด็จไปเป็นองค์ประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน สืบสานพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนเข้าเฝ้ารับพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564-2565 เพื่อให้จังหวัดดำเนินการจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับเงินพระราชทาน จำนวน 8,000 บาท เป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีงามของหมู่บ้าน/ชุมชน สานต่อพระราชปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดินตามปรัชญากองทุนแม่ของแผ่นดิน

จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2554 ปัจจุบันมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวนทั้งสิ้น 351 หมู่บ้าน/ชุมชน ดังนั้น เพื่อเป็นการสานต่อพระราชปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้เป็นไปตามแนวทางและเป้าหมายที่กำหนดอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 ขึ้น

ในการนี้ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้อัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงราย เพื่อมอบแก่ประธานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2564 และปี 2565 และมอบพระฉายาลักษณ์พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีนายอำเภอ และพัฒนาการอำเภอ จาก 18 อำเภอ ร่วมรับมอบ

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบทุนอุปการะเด็กยากจนที่ด้อยโอกาส จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 98 ทุน ทุนละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 147,000 บาท แก่อำเภอ จำนวน 12 อำเภอ เพื่อนำไปมอบให้เด็กยากจนที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ต่อไป

#กองทุนแม่ของแผ่นดิน
#จังหวัดเชียงราย
#กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์
#CDD
#Chiangrai
#ChangeforGood
#กรม​การพัฒนา​ชุมชน​
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#130ปีกระทรวง​มหาดไทย​

(Visited 1 times, 1 visits today)